Služby

zem

Ponúkame široké spektrum aktivít, ktoré vedú k úspešnému etablovaniu produktu na slovenskom trhu.

 

Prieskum trhu

 • Analýza trhu s ohľadom na vybrané produkty či typy liečby
 • Vyhodnotenie trhového potenciálu
 • Identifikácia príležitostí pre spoluprácu či licencovanie
 • Spracovanie štúdií uskutočniteľnosti
 • Spracovanie podnikateľských plánov pre zvolený región
 • Spracovanie správ o podmienkach na vybranom trhu a systému zdravotnej

Registrácia, cenotvorba , kategorizácia

 • Sledovanie aktuálnej legislatívy a zmien v registrácii liekov na Slovensku
 • Registrácia liekov a zdravotníckych pomôcok
 • Cenotvorba a kategorizácia liekov a zdravotnmíckych pomôcok
 • Jednania so ŠÚKL, MZ SR, zdravotníckymi poisťovňami
 • Referencovanie cien liekov

Pre-marketing, marketing

 • Spracovanie a implementácia marketingových plánov pre uvádzanie výrobkov na trh
 • Poskytovanie detailných informácií lekárom prostredníctvom našich pracovníkov pôsobiacich v teréne
 • Lokalizácia , preklad a tlač propagačných materiálov v miestnom jazyku
 • Mailing zameraný na vybrané cieľové skupiny
 • Zadávanie inzercie do lekárskych časopisov
 • Organizácia lokálnych okrúhlych stolov a sympózií
 • Organizovanie odborných stretnutí, seminárov
 • Účasť na relevantných lokálnych kongresoch a veľtrhoch
 • Udržiavanie úzkych kontaktov na osoby s potenciálom ovplyvniť verejnú mienku
 • Zabezpečenie distribúcie s optimálnym pokrytím

Farmacovigilancia

 • Účelom faramakovigilance je chrániť verejné zdravie zhromažďovaním informácií o liekoch , ich hodnotením a identifikáciou a minimalizáciou bezpečnostných rizík s cieľom zabezpečiť, aby prínosy liekov prevažovali nad ich rizikami .