Produkty

lieky

Chronické zlyhanie obličiek – CKD (chronic kidney disease)

 

fosrenol

 

 

Indikácia:

Fosrenol je indikovaný u dospelých pacientov ako látka viažuca fosfát, ktorá sa používa na kontrolu hyperfosfatémie pri chronickom zlyhaní obličiek u pacientov na hemodialýze alebo na nepretržitej ambulantnej peritoneálnej dialýze (CAPD). Fosrenol je indikovaný aj u dospelých pacientov s chronickou poruchou obličky, ktorí nie sú na dialýze, so sérovými hladinami fosfátov ³1,78 mmol/l, u ktorých nízkofosfátová diéta samotná nie je z hľadiska kontroly sérových hladín fosfátov postačujúca.

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

 


 

Chronická idiopatická zápcha – CIC (chronic idiopatic constipation)

 

resolor

 

Resolor® – gastrointestinálny prokinetický selektívny agonista serotonínových receptorov (5-HT4) na liečbu chronickej zápchy.

 

Indikácia:

Resolor je určený na symptomatickú liečbu chronickej obstipácie u žien, u ktorých podávanie laxatív neviedlo k dostatočnej úľave.

 

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU